Statutul Uniunii Vatra Romaneasca

I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1.- Uniunea Vatra Românească este organizaţie naţională, social-culturală şi de atitudine civică a românilor de pretutindeni , neguvernamentală, filantropică şi independentă, nesubordonată nici unui partid, înfiinţată la Târgu-Mureş în urma evenimentelor din decembrie 1989.

Art. 2.- Uniunea Vatra Românească îşi asumă menirea de a fi continuatoarea şi susţinătoarea idealurilor de reîntregire, unitate, integritate teritorială, independenţă, suveranitate şi demnitate naţională.

Art. 3.- Uniunea Vatra Românească contribuie la renaşterea spirituală şi morală a poporului român, la instaurarea unui climat democratic pentru toţi fiii patriei, fără deosebire de naţionalitate, sex, religie şi convingeri politice.

Uniunea Vatra Românească apără drepturile tuturor cetăţenilor ţării şi cultivă sentimentul apartenenţei spirituale la patria mamă a românilor care trăiesc dincolo de fruntarii.

Art. 4.- Uniunea Vatra Românească se pronunţă împotriva oricăror manifestări de şovinism, rasism şi regionalism, se opune tendinţelor de separatism, autonomie teritorială şi segregare etnică în România; ea acţionează în conformitate cu principiile Cartei ONU şi ale documentelor Conferinţelor pentru securitate şi cooperare în Europa.

II . OBIECTIVELE UNIUNII VATRA ROMÂNEASCĂ


Art. 5.- Uniunea Vatra Românească are următoarele obiective :

a.- aprofundarea cunoaşterii, respectării şi valorificării trecutului istoric al tuturor românilor, a vechimii şi continuităţii lor în spaţiul carpato-danubiano-pontic;

b.- cultivarea şi răspândirea valorilor culturale ale neamului românesc, continuarea tradiţiilor Şcolii Ardelene, „Astrei”, Academiei Române şi a altor instituţii naţionale;

c.- apărarea unităţii statale, integrităţii teritoriale, precum şi a suveranităţii şi demnităţii României, consfinţite prin actul istoric de la 1 Decembrie 1918, protejarea limbii naţionale şi a fiinţei poporului român;

d.- repunerea în drepturi a tradiţiilor culturale şi sociale, a adevăratelor valori naţionale, în acord cu credinţa şi morala creştină;

e.- sprijinirea prin toate mijloacele legale a drepturilor şi intereselor românilor de pretutindeni;

f.- dezvoltarea şi întărirea relaţiilor de înţelegere, colaborare, şi prietenie cu minorităţile naţionale, sprijinirea spiritualităţii lor, în conformitate cu Constituţia României şi normele internaţionale;

g.- ocrotirea drepturilor şi intereselor poporului român, constatarea, verificarea şi consemnarea încălcării acestora, sesizarea sau informarea instituţiilor şi instanţelor constituţionale de stat, precum şi a opiniei publice din ţară şi din străinătate asupra unor astfel de fapte; respectarea Constituţiei şi legilor ţării, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a Actului final al Conferinţei de la Helsinki;

h.- colaborarea cu uniuni, societăţi, asociaţii similare din ţară şi din străinătate, cu instituţii socio-culturale, organizaţii profesionale şi politice;

i.- susţinerea intereselor generale ale poporului român, fără a se subordona vreunui partid;

j.- cultivarea dragostei faţă de limba română, susţinând cu fermitate statutul ei de limbă oficială unică a statului român, fără a împiedica sau îngrădi folosirea, ca mijloc de comunicare, a limbii materne de către minorităţile naţionale;

k.- urmărirea adevărului cu privire la realităţile istorice, geografice, demografice şi cultural – artistice ale poporului român, combătând ori ce tendinţă de denaturare şi de distrugere a acestora, pentru a fi transmise nealterate generaţiilor viitoare;

l.- susţinerea,prin acţiuni specifice, a procesului de dezvoltare şi revigorare a vieţii spirituale, învăţământului, creaţiei populare şi a folclorului, a obiceiurilor, a portului şi datinilor străbune, precum şi a tradiţiilor religioase şi de muncă, în scopul propăşirii patriei.

m.- implicarea în apărarea ţi conservarea patrimoniului naţional.


III. FORMELE DE ACTIVITATE


Art. 6.- In vederea realizării obiectivelor sale, Uniunea Vatra Românească :

a.- utilizează mijloace mass-media pentru promovarea programului şi acţiunilor, pentru exprimarea poziţiei Uniunii în problemele de interes naţional, rezoluţii, declaraţii, intervenţii la posturile de radio şi televiziune;

b.- organizează conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, expuneri – dezbateri pe diverse teme, seri culturale şi omagiale, spectacole cultural – artistice, festivaluri alte manifestări cu caracter cultural – educativ acordând o atenţie aparte educării în spirit patriotic a generaţiilor tinere;

c.- sprijină efectuarea de cercetări şi elaborarea de studii şi lucrări originale în domenii ca : literatură, istorie, geografie, etnografie, artă, ştiinţă etc. în scopul publicării lor în ţară şi străinătate;

d.- instituie şi acordă premii pentru diverse activităţi ( ştiinţifice, literar-artistice etc. ), burse de studii în ţară şi străinătate specialiştilor în domeniul artei şi culturii, precum şi studenţilor şi elevilor talentaţi;

e.- iniţiază şi desfăşoară activităţi filantropice ;

f.- creează instituţii culturale şi ştiinţifice în vederea realizării ţelurilor sale (centre de cercetare, fundaşii, atenee, organe de presă, edituri, fonduri documentare, bănci de date, studiouri audio-video, agenţii de impresariat artistic, agenţii de turism etc.);

g.- promovează relaţii de colaborare cu personalităţi şi specialişti din ţară şi de peste hotare;

h.- realizează schimburi de opinii şi de publicaţii, de delegaţii şi formaţii cultural-artistice cu fundaţii, instituţii şi societăţi sau asociaţii social-culturale ţi ştiinţifice din ţară şi străinătate;

i.- colaborează cu autorităţile locale şi centrale pentru buna realizare a obiectivelor sale;

j.- prezintă şi susţine, în faţa forurilor de decizie, punctele de vedere şi interesele Uniunii.

IV.- CALITATEA DE MEMBRU AL UNIUNII VATRA ROMÂMEASCĂ. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 7.- Pot fi membrii ai Uniunii Vatra Românească cetăţeni români, fără deosebire de origine etnică, religie, sex, categorie socială, opţiuni politice şi filozofice, cetăţeni români stabiliţi peste hotare, precum şi cetăţeni ai altor ţari, români sau de alte naţionalităţi, dacă recunosc statutul şi programul Uniunii şi participă la înfăptuirea obiectivelor sale.

In Uniunea Vatra Românească pot fi primiţi, ca membrii de onoare, personalităţi marcante din ţară şi străinătate, care recunosc şi sprijină programul Uniunii.

Primirea în Uniune se face pe baza unei adeziuni semnate de solicitanţii care au împlinit vârsta de 18 ani, prin Hotărârea consiliilor de coordonare judeţene, a celui de filiala teritorială Bucureşti sau a filialelor Blaj, Lugoj, Comăneşti.

Art. 8.- Pot adera la Uniune persoane juridice, asociaţii, ligi, societăţi, cluburi etc., dacă recunosc statutul şi programul şi doresc să participe la înfăptuirea obiectivelor Uniunii.

Art. 9.- Nu pot fi membrii ai Uniunii Vatra Românească persoane compromise pentru activitatea lor îndreptată împotriva statului şi poporului român ori pentru fapte potrivnice legilor, ordinii de drept şi moralei publice sau care săvârşesc acţiuni ce aduc prejudicii morale şi materiale organizaţiei.

Drepturile membrilor

Art. 10.- Membrii Uniunii Vatra Românească au următoarele drepturi :

a.- să participe la activităţile şi manifestările organizate de Uniune, exprimându-şi liber opiniile;

b.- să participe cu vot deliberativ la luarea hotărârilor în cadrul organizatoric instituit;

c.- să aleagă şi să fie aleşi în funcţii şi organe de conducere ale Uniunii.

d.- să aibă acces la mijloacele de informare şi publicaţiile Uniunii şi să folosească bunurile pe care Uniunea le pune la dispoziţia membrilor săi;

e.- să beneficieze de sprijinul Uniunii pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime;

f.- să fie informaţi asupra activităţii Uniunii, să facă intervenţii şi propuneri în concordanţă cu obiectivele şi scopurile ei;

g.- să beneficieze, în limitele posibilităţilor financiare, de ajutoare în vederea instruirii, pentru participarea la manifestări culturale sau ştiinţifice precum şi pentru colaborarea cu alte asociaţii sau persoane în vederea realizării programului Uniunii.

Îndatoririle membrilor

Art. 11.- Membrii Uniunii Vatra Românească au următoarele îndatoriri :

a.- să respecte statutul, să dovedească în orice împrejurare demnitate, înaltă ţinută morală şi civică, pasiune şi ataşament faţă de obiectivele şi programul Uniunii;

b.- să îndeplinească sarcinile încredinţate sau asumate şi să respecte hotărârile adoptate;

c.- să plătească cotizaţia de membru.

Sancţiuni

Art. 12.- Membrilor Uniunii Vatra Românească, dacă au săvârşit abateri de la prevederile statutului, li se aplică una dintre următoarele sancţiuni :

a.- avertisment;

b.- suspendarea sau înlocuirea din funcţia ocupată în organul de conducere al Uniunii;

c.- excluderea din Uniune.

Art. 13.- Calitatea de membru al Uniunii se pierde ca urmare a hotărârii de excludere luată de Consiliul filialei la propunerea Comitetului Director al acesteia, cu invitarea celui în cauză, în cazul :

a.- comiterii uneia din faptele prevăzute la art. 9 al prezentului statut;

b.- descoperirii ulterioare a unor fapte cere-l fac pe cel în cauză incompatibil cu calitatea de membru;

c.- încălcării statutului Uniunii;

d.- neplata cotizaţiei timp de 10 – 24 luni.

Art. 14.- Calitatea de membru al Uniunii încetează prin demisia celui în cauză.

Art. 15.- Procedura de excludere este cea stabilită prin Regulamentul de funcţionare.

V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONAREA UNIUNII VATRA ROMÂNEASCĂ

ART. 16.- Structura organizatorică a Uniunii Vatra Românească are la bază criteriul teritorial şi cuprinde :

a.- filialele judeţene, filiala municipiului Bucureşti, precum filialele deja constituite: Lugoj, Blaj şi Comăneşti;

b.- subfilialele municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

c.- subfilialele orăşeneşti şi comunale;

d.- filialele şi subfilialele din străinătate.

Art. 17.- Filialele şi subfilialele Uniunii Vatra Românească nu sunt obligate să se înregistreze la instanţele judecătoreşti, personalitatea juridică a acestora derivând din înregistrarea lor la sediul naţional al Uniunii.

Art. 18.- Organele de conducere ale Uniunii Vatra Românească sunt :

a.- Conferinţa Naţională;

b.- Consiliul Naţional de Coordonare;

c.- Comitetul Naţional Director.

Art. 19.- Conferinţa Naţională a Uniunii Vatra Românească este forumul suprem de conducere al Uniunii. Ea este constituită din reprezentanţii aleşi de conferinţele filialelor, în conformitate cu normele de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional de Coordonare.

Conferinţa Naţională a Uniunii se convoacă la intervale de doi ani şi, în mod excepţional, ori de câte ori este nevoie, de către Consiliul Naţional de Coordonare, din iniţiativa şi la cererea a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor al acesteia.

Art. 20.- Conferinţa Naţională a Uniunii Vatra Românească are următoarele atribuţii :

a.- adoptă şi modifică statutul şi programul Uniunii;

b.- stabileşte strategia şi tactica Uniunii în vederea realizării obiectivelor sale;

c.- adoptă hotărâri pentru realizarea programului Uniunii;

d.- analizează activitatea desfăşurată de consiliile filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a filialelor deja constituite Blaj, Lugoj, Comăneşti;

e.- analizează activitatea desfăşurată de Consiliul Naţional de Coordonare în perioada dintre conferinţe;

f.- alege Comisia Centrală de Cenzori şi preşedintele Uniunii;

g.- alege preşedintele de onoare şi membrii Colegiului de onoare, Comitetul Naţional Director şi constituie Consiliul Naţional de Coordonare;

h.- analizează rapoartele de activitate ale Consiliului Naţional de Coordonare şi Comisie Centrale de Cenzori şi adoptă hotărârile cuvenite;

Art. 21.- Consiliului Naţional de Coordonare este organul naţional de conducere al Uniunii, în intervalul dintre conferinţele naţionale;

Art. 22.- Consiliului Naţional de Coordonare este ales pe o perioadă de 4 ani, iar consiliile filialelor, odată la doi ani;

Art. 23.- Consiliului Naţional de Coordonare este alcătuit din Comitetul Naţional Director şi membrii de drept.

Sunt membrii de drept ai Consiliului Naţional de Coordonare preşedinţii filialelor judeţene, preşedinţii filialelor deja constituite Blaj, Lugoj, Comăneşti;

Numărul membrilor Consiliului Naţional de Coordonare se stabileşte de Conferinţa Naţională.

Art.24.- Consiliului Naţional de Coordonare are următoarele atribuţii :

a.- urmăreşte concretizarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei Naţionale;

b.- asigură coordonarea activităţii filialelor Uniunii, în sprijinul statutului şi a hotărârilor Conferinţei Naţionale;

c.- constituie şi îndrumă comisiile de lucru, ce vor funcţiona în cadrul Consiliului Naţional de Coordonare;

d.- elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Vatra Românească;

e.- stabileşte normele de reprezentare şi modalitatea alegerii delegaţilor pentru Conferinţa Naţională;

f.- aprobă bugetul anual al Uniunii;

g.- examinează dările de seamă şi rapoartele Comitetului Naţional Director şi adoptă deciziile corespunzătoare;

h.- aprobă premii, burse de studii în ţară şi în străinătate, precum şi ajutoare filantropice.

Art. 25.- Consiliului Naţional de Coordonare se reuneşte în şedinţe semestriale sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea lui poate făcută de Comitetului Naţional Director, de preşedinte sau la iniţiativa a cel puţin două treimi dintre membrii săi, putându-se adopta hotărâri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi .

Art. 27.- Comitetul Naţional Director are următoarele atribuţii:

a.- conduce şi coordonează activitatea curentă a Uniunii;

b.- elaborează rapoarte şi propuneri adresate Consiliului Naţional de Coordonare în vederea realizării programului Uniunii;

c.- aduce la îndeplinire hotărârile Conferinţei Naţionale şi ale Consiliului Naţional de Coordonare;

d.- convoacă şedinţele Consiliului Naţional de Coordonare;

e.- orientează activitatea comisiilor constituite în cadrul Consiliului Naţional de Coordonare;

f.- editează şi distribuie filialelor buletinul informativ lunar al Uniunii ;

g.- urmăreşte modul de utilizare a patrimoniului Uniunii;

h.- iniţiază şi realizează relaţiile Uniunii cu organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate;

i.- coordonează activitatea organelor de presă şi a altor publicaţii culturale ale Uniunii;

j.- avizează înfiinţarea unor societăţi cu caracter lucrativ care să sprijine realizarea patrimoniului Uniunii;

k.- concretizează acţiunile filantropice stabilite la nivelul Consiliului Naţional de Coordonare;

l.- constituie în cadrul Consiliului Naţional Director un birou executiv format din 5 membri desemnaţi de acesta în persoana preşedintelui executiv, trei vicepreşedinţi şi secretarul naţional;

Art. 28.- Funcţiile de preşedinte al Uniunii Naţionale Vatra Românească, precum şi cele de preşedinţi ai filialelor judeţene, ai filialelor Blaj, Lugoj, Comăneşti se recomandă a nu fi îndeplinite de o persoană care este preşedinte al unui partid politic.

Preşedintele reprezintă Uniunea Naţională Vatra Românească în raporturile cu alte organisme sau organizaţii şi poate da mandat de reprezentare vicepreşedinţilor sau secretarului executiv .

Preşedintele este sprijinit în activitatea sa de un grup de 5 - 7 consilieri.

Art. 29.- La nivel naţional, se constituie Colegiul de onoare al Uniunii, care cuprinde personalităţi de seamă ale neamului românesc.

Art. 30.- Filialele judeţene, filiala municipiului Bucureşti şi filialele deja constituite: Lugoj, Blaj şi Comăneşti au o structură similară cu a Uniunii Naţionale.

Art. 31.- Filialele judeţene şi subfilialele adoptă modalităţi de lucru similare cu cele la nivel central.

Art. 32.- Filialele şi subfilialele Uniunii au autonomie în desfăşurarea activităţii proprii şi în administrarea fondurile de care dispun ; ele au datoria de a vira trimestrial fondului central al Uniunii cel puţin 10% din veniturile realizate.

Art. 33.- Veniturile Uniunii Naţionale Vatra Românească şi ale filialelor provin din cotizaţiile membrilor, donaţii, comercializarea unor publicaţii proprii sau a celor oferite spre vânzare şi din alte surse şi activităţi economice legale.

Cotizaţiile se adună lunar sau trimestrial . Limita minimă fiind cuprinsă între 300 – 500 lei, la aprecierea membrilor cotizanţi.

Elevii şi studenţii, precum şi persoanele cu venituri modeste vor cotiza cu o sumă simbolică.

Art. 34.- Veniturile Uniunii ale filialelor sunt pastrate în conturi CEC sau bancare şi sunt administrate potrivit intereselor Uniunii şi ale filialelor.

Art. 35.- Comisiile de cenzori verifică modul de administrare a venioturilor şi întocmesc rapoarte de activitate potrivit dispoziţiilor legale sau ale conducerii Uniunii, avizează dările de seamă referitoare la cheltuieli anuale, care sunt supuse organelor de conducere a Uniunii.

Art. 36.- Membrii Consiliului Naţional de Coordonare al Uniunii, ai consiliilor judeţene, ai filialelor şi subfilialelor sunt aleşi prin vot deschis cu majoritatea simplă de voturi, la Conferinţa Naţională şi, respectiv, la conferinţele sau adunările generale ale filialelor şi subfilialelor.

Art, 37.- Uniunea Vatra Românească atât la nivel central, cât şi local, are creată organizaţia de tineret Junimea Vatra Românească care funcţionează după statut propriu aprobat de Consiliul Naţional de Coordonare al Uniunii.

Uniunea Vatra Românească îndrumă o mişcare proprie de copii prin intermediul cluburilor « Crăişorii », cu centrul de activitate în Deva, judeţul Hunedoara.

VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 38.- Uniunea Vatra Românească se disociază de ori ce activitate de grup sau individuală, care este contrară statului şi programului Uniunii, pornind de la principiul de drept că răspunderea juridică este personală şi revine celui care s-a abătut de la dispoziţiile legii şi ordinii de drept.

Art.39.- Nici un membru al Uniunii nu poate iniţia ori desfăşura activităţi contrare scopurilor Uniunii Vatra Românească ; astfel de acţiuni atrag după sine excluderea din rândul Uniunii.

Art. 40.- Consiliul Naţional de Coordonare poate acorda titlul de membru de onoare al Uniunii unor personalităţi marcante ale vieţii publice.

Art. 41.- Uniunea Vatra Românească este persoană juridică, posedă ştampilă şi siglă proprie.

Art. 42.- Sigla Uniunii Vatra Românească reprezintă conturul României cu iniţialele U.V.R. în interior.

Art. 43.- Uniunea Vatra Românească are sediul naţional în municipiul Târgu Mureş.